Spileren sættes på halvvindI en kapsejladsjolle dækker spileren hele området fra plat læns til halv­vind, hvilket er halvdelen af al sej­lads. På halvvind, hvor jollen ikke følger med vinden, men sejler i den fulde vindstyrke, kan der blive meget stort pres på spileren. Den kan derfor ikke føres med fordel på halvvind i nær så høje vindstyrker som på læns eller slør.

Når spileren sættes på halvvind eller agten for tværs, er der flere ting at tage hensyn til end på læns. Kom­mer den ud af kontrol, vil den ikke blæse frem, men presse jollen side­værts og i værste fald kæntre den. Rorsmanden må i en sådan situation falde til nær læns.

På halvvind sættes spileren altid i læ af fokken og storsejlet. Den må ikke fylde, dvs. folde sig ud, før den er helt oppe. Det vil give problemer med at få den under kontrol.

 1. Sværdet skal være halvt oppe. Ef­ter at skøder og fald er hugget i spilerbarmene (husk udenom alle vant og stag) , sættes spilerstagen. Ga­jen lægges gennem nokbeslaget, hvor den skal kunne løbe frit. Stagen må ikke gøres fast i spilerbarmens ring. Spilerstagen svinges helt frem til for­staget, og nedhale t skal være ført til et punkt lidt foran masten og sættes hårdt an (stramt). Det vil hindre stagen i at svinge tilbage, når der hales i gajen. 2. Rorsmanden haler faldet, så hurtigt han kan og bruger begge hænder uden at slippe rorpindsforlænge­ren. Gasten sidder med både. skøde og gaj. Så snart spileren er på vej op, hales i gajen, indtil barmen er helt oppe ved stagen.


 3. Spileren er i top, og rorsman­den gør faldet fast. Gasten kan sætte gajen fast i klemmen, mens der trim­mes hurtigt ind på skødet, så spileren fylder. Hvis vinden er agten for tværs, skal gajen hales, så stagen svin­ger lidt tilbage fra forstaget. For at kunne det, må gasten slække stagens nedhal lidt - men gør det ikke før spileren har fyldt. 4. Besætningen sidder til luv og afbalancerer jollen. Spiler og storsejl fintrimmes. Balancen er meget vig­tig for at opnå maksimum fart un­der spiler.Spileren trimmes på halvvind

Spilersejlads på halvvind kan ligne bidevindsejlads med storsejl og fok. Her er det blot ikke disse sejl, der styres efter, men spileren. Rorsmanden skal holde øje med spileren s for­lig for at finde det punkt, hvor sejlet netop kan stå. Gasten skal arbejde på at finde det trim, der giver spile­rens største effekt. Et spændende samarbejde, der kan give store resultater i kapsejlads.
 1. Stagen skal så langt frem, at den næsten rører forstaget, og spileren skødes ind, så den står i en bue uden om fokken. En stor del af presset i spileren er siderettet, så besætningen skal godt ud til luv ligesom på bide­vind. Det er karakteristisk for spiler- ­sejlads på halvvind, at når farten er god, er jollen nemmest at afbalance­re. Falder farten, bliver de krængende kræfter i spileren større, og det er svært at få fart i jollen igen. Skø­det må som regel slækkes noget, mens rorsmanden lader jollen falde, indtil jollen atter er i god fart. Så luffe s langsomt tilbage til halvvind, mens spileren skødes ind.


 2. Behovet for fart hænger sam­men med, at spileren har brug for en mængde ny luft hele tiden for at kunne stå fuldt. Det er en meget bred luftstrøm, den arbejder i. Spile­ren suger først luft ind, så den lige­frem »pumpes« op, og trykker såluftmasserne skråt agterud i en kraf­tig strøm. Denne luftstrøm vil ramme storsejlets læside, hvis det er skødet i normal position til halvvind, og det må derfor noget længere ind. På grund af den høje fart vil vinden i virkeligheden ramme båden skråt forfra i stedet for tværs.

 3. Det vigtigste ved spilerens trim er at holde åbningen 'y' så bred som mulig, så slipstrømmen fra spi­leren kan blive effektiv. Skødet måslækkes mest muligt, uden at spileren klapper sammen. Stagen kan hæves lidt for at få »skuldrene« til at åbne sig, så vinden lettere kan komme ind i spileren. Det får også spileren til at løfte bedre, så trækket i den ikke bliver skråt nedadrettet og trykker jollen. Skødepunktet skal så langt til­bage som muligt for at åbne spile­rens agterlig og gøre 'y' større. 4. Det gælder om at trimme spi­leren til at møde vinden i en spids vinkel. Det gøres ved at lade stagen komme så langt frem som muligt, men ikke så meget at den presser mod forstaget og kommer over bådens centerlinje. Spileren skal desuden gøres så flad den kan, men det er fejlagtigt at tro, at stagen så skal trimmes ned. Den skal tværtimod lidt op, for derved bliver spileren bredere og fladere. Kommer stagen ned, bliver spileren smallere og dybere.


 5. En trænet besætning kan få lidt ekstra ud af det ved at slække faldet 15-30 cm, så spileren falder lidt ud i læ. Det vil gøre 'y' større og give spileren s øverste halvdel en lidt bed­re vinkel til vinden. I denne situation må stagen trimmes lidt til luv af jol­len s center linje for at give hele spi­leren en lille »drejning« til vinden. Ellers trækker den for meget mod læ.

  Til sidens top